Novosti pri olajšavah 2022

Olajšave za zaposlovanje
 
Znižanje osnove za davek v višini 45 odstotkov plače osebe, ki jo zaposli na novo, vendar največ do višine davčne osnove. Novo zaposlena oseba mora biti stara nad 55 let ali mlajša od 29 let (prej 26 let). Zaposlitev za nedoločen čas ni več pogoj, pogoj pa je, da v zadnjih 24 mesecih oseba ni bila zaposlena pri zavezancu, ki na novo zaposluje te osebe, ali njegovi povezani osebi.
 
Zaposlovanje deficitarnih poklicev: zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister za delo, v soglasju z ministrom za finance, vsaj vsaki dve leti enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne dejavnike.
 
Če delodajalec zaposli osebo, ki je mlajša od 25 let in se zaposluje prvič, pa lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 55 odstotkov plače, vendar največ v višini davčne osnove. Večja je tudi olajšava za delodajalca, ki izvaja praktično delo v strokovnem izobraževanju – torej za vajenca, dijaka ali študenta – in sicer se po novem prizna olajšava do višine 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v državi, vendar največ v višini davčne osnove.
 

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov zneska, ki pomeni vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava se izključuje z olajšavo za raziskave in razvoj in olajšavo za investiranje, ter če so vlaganja financirana iz javnega proračuna oziroma proračuna EU.
 
Olajšava za donacije
 
Ta je s tem letom večja, in sicer znaša odstotek (prej 0,3 odstotka). Hkrati lahko prejmete še dodatno 0,2-odstotno olajšavo. Na novo se uvaja še olajšava za donacije v vrhunski šport, in sicer v višini 3,8 odstotka obdavčljivega prihodka davčnega obdobja zavezanca.
 
Oblikovanje rezervacij
 
Na novo se uvaja posebno prehodno obdobje od letos do konca leta 2026, v katerem bodo oblikovane rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v celoti davčno priznane.

Deli s prijatelji