Davčna optimizacija 2022

Davčna optimizacija 2022

Konec leta je čas za zadnje davčne korekcije in ustrezno davčno optimizacijo. Pri letošnji davčni optimizaciji, ki ji bo čez nekaj mesecev sledil davčni obračuna za leto 2022, bo tako potrebno upoštevati tudi zadnje davčne spremembe.  Od 1. januarja 2022 se namreč uporablja novela ZDDPO-2S in novela ZDoh-2Z, od 10. septembra 2022 pa tudi novela ZVNDN-C.

Podrobneje se z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDPO-2S) s spremembo 20. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDPO-2)pri oblikovanju davčne osnove prizna 50 % oblikovanih rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali storitev, rezervacij za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacij za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi. Pri tem pa se pogojne dolgoročne obveznosti ne štejejo za rezervacije. Ne glede na navedeno pa se v skladu s končnimi določbami oz. 18. členom ZDDPO-2S v prehodnem obdobju t.j. od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026 pri oblikovanju rezervacij za pokojnine, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, prizna odhodek v višini 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju.

V skladu s spremembo 21. člena ZDDPO-2 se po novem v celoti prizna odpis terjatev za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

Med tem ko se druge določbe davčno nepriznanih odhodkov po 30. členu ZDDPO-2 niso spremenile, pa se je s spremembo 31. člena ZDDPO-2 zvišala stopnja delno priznanih odhodkov. Tako se od 1. januarja 2022 prizna 60 % odhodkov za reprezentanco in stroške nadzornega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. Pri tem velja spomniti, da se stroški reprezentance nanašajo le na stroške v zvezi s poslovnimi partnerji, saj podobni stroški v relaciji do zaposlenih sem ne sodijo.

Prav tako imajo davčni zavezanci možnost znižati davčno osnovo z davčnimi olajšavami.

 1. Že sedaj so imeli možnost koristiti davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, kot tudi za investicijska vlaganja. Po novem pa lahko davčni zavezanec v skladu s 65.a členom ZDoh-2 in 55.c členom ZDDPO-2 uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju (od 1. januarja 2022 dalje), če gre za vlaganja v:
  - računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  - okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.
 2. Novela ZDDPO-2S pa je prinesla tudi spremembe pri koriščenju olajšav za zaposlovanje in donacije. Tako se v skladu s spremembo 55.b člena ZDDPO-2 dviga prag za zaposlitev oseb s poklici za katere na trgu primanjkuje kadrov na 29 let, če gre za poklic, ki je objavljen na posebnem seznamu deficitarnih poklicev. Pri tem še vedno velja, da je mogoče koristiti olajšavo v višini 45 % plače novo zaposlenega do 29 let ali starejšega od 55 let, oz. v višini 55 % plačila, če se zaposli osebo, ki je mlajša od 25 let in je to njena prva zaposlitev. Navedeno olajšavo je možno koristiti le enkrat in se medsebojno izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov.
 3. S spremembo 57. člena ZDDPO-2 se spodbuja izvajanje poslovne prakse strokovnega izobraževanja, saj se omogoča koriščenje davčne olajšave v višini plačila tej osebi in sicer do največ 80 % (prej 20 %) povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
 4. Precej sprememb pa najdemo tudi pri možnosti uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove za znesek donacij. Tako lahko davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo do zneska, ki ustreza 1 % (prej 0,3 %) obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca oz. do višine davčne osnove davčnega obdobja za izplačila v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU. Poleg navedenega pa lahko davčni zavezanec uveljavlja dodatni zmanjšanji davčne osnove:
  - do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene kot rezidenti Slovenije ali rezidenti države članice EU in
  - do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport po Zakonu o športu, in sicer le rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja

Povzeto in več vsebine v članku: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/301089?utm_medium=email&utm_source=newsletter_1228&utm_campaign=find_tednik_10_junij_2020

Deli s prijatelji