Normiranci po 1.1.2018

V decembru 2017 sta bili sprejeti noveli Zakona o dohodnini in Zakona o dohodku pravnih oseb, ki sta zaradi zlorab sistemov obdavčitve po normiranih odhodkih na novo določi naslednje:

Omejitve normiranih odhodkov - 67.a člen ZDDPO-2 – absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov

Zaradi sprememb v dohodninskem zakonu, je limit za priznavanje normiranih odhodkov postavljen na 40.000 EUR (dopolnilna dejavnost) oz. na 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova pri zavezancu, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. Enako se določa prag za člane kmečkega gospodinjstva, vendar kot večkratnih ob upoštevanju nosilca in drugih članov kmečkega gospodinjstva, ki so zavarovani kot člani gospodinjstva.

Seštevanje prihodkov povezanih oseb in normiranca.

Prihodki normiranca in povezanih oseb se bodo seštevali, vendar le v določenih primerih. Prihodki se bodo seštevali, če bo glavni namen za normiranost izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov iz prejšnje točke z verižnim ustanavljanjem zavezancev. Tako bo tudi v primeru, ko bo šlo za prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov. Dokazno breme bo na strani zavezancev.

Ob že veljavni definiciji povezanih oseb (16. in 17.člen ZDDPO), se bodo med povezane osebe pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za normiranost šteli tudi bratje in sestre.

Nov pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranosti: 300.000 evrov prihodkov v dveh zaporednih davčnih obdobjih.

V zakonodajo je vnesen nov pogoj, ki ga bodo normiranci morali upoštevati v 2018. Po novem bodo morali iz sistema obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov izstopiti, ko bodo v dveh zaporednih davčnih obdobjih dosegli 300.000 EUR prihodkov.

V letu 2018 bo lahko obstoječi normiranec ostane v sistemu, če računovodsko ugotovljeni prihodki leta 2016 in 2017 skupaj ne bodo presegli 300.000 EUR (ob predpostavki izpolnjevanja ostalih pogojev).

Za normirance v 2018 se torej ne bo spremenilo toliko kot je bilo sprva poleti 2017 napovedano. Po spremembah pa veljajo še vedno vse prednosti, ki jih imajo normiranci: poenostavljeno vodenje poslovnih knjig (knjiga izdanih računov in register opreme), ni potrebe izdelovati in javno objavljati letnega poročila, izključitev ugotovljene davčne osnove iz letne osnove za odmero dohodnine…

Informacija FURS.

Deli s prijatelji