Gotovinsko poslovanje po 1.7.2013

Gotovinsko poslovanje ostaja z davčnega, računovodskega in finančnega vidika nespremenjeno. Že mnoga leta nam najmanj zakon o davčnem postopku prepoveduje spreminjati dokumentacijo in poslovne knjige za nazaj, kljub temu pa je praksa mnogokrat pokazala, da so nekateri naknadno brisali že izdane račune, popravljali poročila o dnevnem izkupičku in podobno. Ker je projekt uvedbe davčnih blagajn bil pred približno dvema letoma ustavljen, proti utajam pa se je treba boriti, so zadnje spremembe zakona prinesle strožjo obravnavo tovrstnih kršitev. Pričakujemo torej, da se bo v praksi izvajanje teh določb (končno) pregledovalo in kršenje tudi sankcioniralo.

Ministrstvo za finance je v aprilu izdal nov Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Pravilnik začne veljati 1. 7. 2013. Katere novosti prinaša?

Pravilnik določa zahteve pri izdajanju računov pri gotovinskem poslovanju (gotovinsko poslovanje se zgolj za namene tega pravilnika šteje kot prodaja za bankovce in kovance, plačilne in kreditne kartice in podobno). Če podjetnik, družba ali drug davčni zavezanec pri izdajanju računov uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, mora zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računov pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe. Podatki se lahko hranijo bodisi v elektronski napravi bodisi na drugem elektronskem nosilcu, vendar tako, da je kasneje mogoče njihovo vsebino izpisati in jih predložiti davčnemu organu, če le-ta to zahteva (rok za predložitev je 3 delovne dni). Podatke je potrebno izpisati v strukturirani računalniški datoteki v standardni obliki z imenom IZPIS_REG_BLAG.TXT, v formatu ASCII. V kolikor elektronska naprava zaradi tehničnih lastnosti ne omogoča oblike izpisa kot omenjeno v prejšnjem odstavku, se podatki lahko predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku registrske blagajne na papirju.

Kaj bo torej s 1.7.2013 drugače?

Tistim, ki uporabljajo računalniško opremo in so že doslej upoštevali predpise ter že izdanih listin niso brisali ali naknadno popravljali, se ne spremeni skoraj nič, le informatiki bodo morali zagotoviti še možnost izpisa podatkov v zahtevani obliki ter hrambo izvornih podatkov. Tisti, ki so poljubno spreminjali in brisali že knjižene podatke in listine, priporočamo, da v svoj sistem vgradijo ustrezen nadzor, kontrole in blokade ter spoštujejo pravila o hrambi izvornih podatkov in njihovih poznejših sprememb. Tistim, ki  so doslej izdajali račune ročno ali uporabljajo tehnično manj dovršene naprave, se ne spremeni nič, le dobro je treba shraniti rekapitulacije iztržka oziroma hraniti izpise kontrolnega traku registrske blagajne na papirju (spomnimo, da je rok za hrambo po ZDavP-2 deset let).

Povzeto po: http://www.iracunovodstvo.eu/o-podjetju/novice/novosti-pri-gotovinskem-p...

Deli s prijatelji