Dvig praga za vstop v DDV in izstop iz sistema DDV

Davčni zavezanec, ki bo na dan objave obvestila ministra za finance o dvigu meje za vstop v sistem DDV identificiran za namene DDV, ker presega prag 25.000 evrov po trenutno veljavni ureditvi, in bo izpolnjeval pogoje za oprostitev obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa, ostane identificiran za namene DDV še naprej, vendar pa se lahko odloči za prenehanje identifikacije za namene DDV, če davčnemu organu predloži zahtevek za prenehanje identifikacije kadarkoli po objavi navedenega obvestila ministra za finance. Identifikacija za namene DDV bo lahko torej prenehala le na podlagi zahtevka davčnega zavezanca.

Davčni zavezanci, ki pa so po trenutno veljavni ureditvi identificirani za DDV kot prostovoljni davčni zavezanci, pa morajo ostati v sistemu DDV 60 mesecev, ki teče od dneva, ko so se identificirali za namene DDV. Prostovoljni davčni zavezanci, pri katerih rok 60 mesecev z začetkom uporabe višjega praga še ne bo potekel, torej zahtevka za prenehanje identifikacije za namene DDV ne bodo predložili.

Pozornost je potrebno nameniti tudi davčnim posledicam deregistracije za DDV. Do dneva deregistrac ije mora davčni zavezanec obračunati DDV od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanje identifikacije za DDV.  Obračunati mora DDV od zalog blaga, za katere je uveljavljal odbitek DDV.

Obračun DDV je potreben tudi od zadržanja opreme, nepremičnin in drugega blaga nabavljenega v sistemu DDV.

Deli s prijatelji