Pomembnejše spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini v letu 2012

Spremembe so nastale za novelama ZDoh-2J in ZDoh-2K.

Spremembe ZDoh-2J se nanašajo predvsem na olajšave:

  • olajšave za raziskave in razvoj se priznajo v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in  razvoj v davčnem letu (61.člen ZDoh-1)
  • olajšave za investiranje se priznajo v višini 40% investiranega zneska (sprememba iz 30% in črtana omejitev do 30.000 EUR) v določeno opremo ter v  neopredmetena   dolgoročna sredstva v davčnem letu (66.a člen ZDoh-1)
  • olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost se prizna v višini 40% vlaganja  sredstev  članov gospodinjstva oz. agrarne skupnosti v osnovna sredstva in opremo v povezavi z   osnovno kmetijsko in  gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti (73.a  člen ZDoh-1)

S spremembo ZDoh-2K se do 31. decembra 2013 podaljša koriščenje ugodnosti vštevanja 50 % drugih dohodkov v davčno osnovo pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, kamor se uvrščajo potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih in panjih ter drugi dohodki (ukrepi kmetijske politike, državne pomoči).

Deli s prijatelji