Spremembe davčne zakonodaje 2020

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 66 so bile 5.11.2019 objavljene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019.

 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

a) Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

S spremembo zakonodaje se za sredstvo vzeto v poslovni najem kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.

b) Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve

Kaj to pomeni? Do sedaj je veljalo (do vključno leta 2019), da so podjetja lahko pozitivno davčno osnovo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb zniževala s koriščenjem davčnih olajšav do davčne osnove 0 EUR (koriščenje davčnih olajšav iz naslova investicij v raziskave in razvoj, investicij v opremo in neopredmetena sredstva…) in posledično plačala 0 EUR davka.

Od leta 2020 dalje pa bo pravna oseba vedno plačala davek od dohodkov pravnih oseb saj velja omejitev zmanjšanja davčne osnove. Na podlagi izvršene spremembe zakonodaje se vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznajo največ v višini 63% davčne osnove.

Primer vpliva navedene spremembe:

 

podatki

2019

2020

Davčna osnova pred olajšavami

50.000

50.000

50.000

Olajšava za vlaganja v opremo in NS

60.000

50.000

31.500

Davčna osnova

 

0

18.500

Davek

 

0

3.515

 

Podjetje bo tako lahko v letu 2020 (izhajamo iz enakih podatkov) koristilo le del olajšave iz naslova vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva v višini 31.500 EUR (ostalo prenos) ter bo moralo plačati davek v višini 3.515 EUR, kar je 7,03 % davčne osnove.

Določbe veljajo smiselno tudi za dohodke iz dejavnosti – samostojnega podjetnika.

 

Zakon o dohodnini

a) Dohodki iz zaposlitve

Z letom 2020 se spreminja dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih (2. in 3.) dohodninskih razredov (za eno odstotno točko). Za leto 2020 bo veljala velja naslednja dohodninska lestvica:

Če znaša neto letna davčna osnova v EUR

znaša dohodnina v EUR

nad

do

 

 

8.500

                     16 %

8.500

25.000

1.360               +26 % nad   8.500

25.000

50.000

5.650               +33 % nad 25.000

50.000

72.000

13.900             +39 % nad 50.000 

72.000

 

22.480             +50 % nad 72.000

 

Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika, načeloma pa se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj z zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

b) Dohodki iz dejavnosti

Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve (obrazložitev pri ZDDPO-2).

c) Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

Spreminjajo, dvigujejo se tudi stopnje obdavčitve dobičkov iz kapitala. Pregled stopenj v letu 2019 oziroma 2020 je razviden v spodnji tabeli.

Lastništvo kapitala

2019

2020

Manj kot 5 let

25%

27,50%

Od 5 do 10 let

15%

20%

Od 10 do 15 let

10%

15%

Od 15 do 20 let

5%

10%

Nad 20 let

neobdavčeno

neobdavčeno

 

d) Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci z letom 2020 lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 %, hkrati pa se zvišuje stopnja dohodnine od tovrstnih dohodkov na 27,5 %.

Povzeto po: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/koliko-davka-bom-placal-v-202...

Deli s prijatelji