Vse ugodnosti pri zaposlovanju in samozaposlovanju v letu 2013

Oprostitev plačila prispevkov pri zaposlovanju mladih

1. Avgusta je začel veljati zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela. Delodajalci, ki bodo za nedoločen čas zaposlili mlado brezposelno osebo, staro do 30 let, ki bo na zavodu za zaposlovanje prijavljena vsaj tri mesece, bodo za dve leti oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se bo začel izvajati 1. novembra letos in bo veljal do konca leta 2014.

Za to lahko zaprosijo delodajalci, ki tri mesece pred zaposlitvijo niso odpuščali iz poslovnih razlogov, v 30 dneh pred tem niso imeli blokiranega računa in so v zadnjih šestih mesecih redno plačevali prispevke in plače zaposlenim. Če delodajalec pred potekom dveh let odpove takšno pogodbo, mora poravnati vse prispevke, ki so mu bili do tedaj oproščeni.

Olajšava pri zaposlovanju mladih in starejših

2. Z julijem so zaradi pokojninske reforme (ZPIZ-2) začele veljati olajšave pri prispevkih delodajalcev za zaposlovanje mladih in starejših. Po 156. členu ZPIZ-2 se bo znižal prispevek delodajalcev za starejše delavce, po 157. členu pa bodo delodajalci po dveh letih dobili vračilo prispevkov za prvo zaposlitev mladih in mater.

Mladi: Delodajalec je upravičen do olajšave po najmanj dveh letih, če sklene pogodbo za nedoločen čas z mladim do 26. leta ali z materjo, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti. Po dveh letih bo dobil vračilo prispevkov delodajalca, in sicer za prvo leto 50 odstotkov, za drugo pa 30 odstotkov.

Starejši: Če zaposleni izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev, se prispevek delodajalca za pokojninsko zavarovanje zniža za 50 odstotkov, če je starejši od 60 let, pa za 30 odstotkov. Olajšava velja za vse zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje.

Del prispevkov pri zaposlitvah za nedoločen čas nižji

3. Po novi delovni zakonodaji (ZUTD­­A) je delodajalec za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas dve leti oproščen plačila zavarovanja za primer brezposelnosti, pri pogodbah za določen čas pa se bo ta prispevek povečal za petkrat, to je z 0,06 na 0,3 odstotka. Pri bruto plači 1.500 evrov to pomeni 4,5 evra (prej 0,9 evra) na mesec.

Omejitev višine porodniških nadomestil

4. Interventni zakon pa začasno omejuje najvišje izplačilo porodniškega dopusta na dvakratnik povprečne plače, torej 2.862,84 evra bruto na mesec. Ukrep velja od 1. avgusta do takrat, ko bo gospodarska rast v tistem letu presegla 2,5 odstotka. Ukrep velja za tiste zaposlene, ki bodo začele postopek uveljavljanja porodniškega nadomestila po uveljavitvi zakona, torej avgusta. Vplival naj bi na okoli sto žensk.

Začasno in občasno delo za upokojence

5. Delovna reforma je z julijem omogočila začasno in občasno delo za upokojence. Podjetja lahko tako neposredno z upokojencem sklenejo pogodbo o začasnem in občasnem delu. Takšno delo se lahko opravlja največ 60 ur na mesec, neizkoriščenih ur pa ni mogoče prenašati. Omejitev velja tudi, če upokojenec dela za več podjetij hkrati.

Določena je minimalna urna postavka 4,20 evra, v koledarskem letu pa upokojenec s tem delom ne sme zaslužiti več kot 6.300 evrov. Pri tovrstnem delu mora delodajalec voditi evidenco o prihodih, odhodih in opravljenih urah, obračun posredovati davčni upravi (Dursu), denar pa delavcu izplačati do 18. v mesecu.

Upokojenec lahko poleg začasnega dela hkrati opravlja tudi delo po avtorski ali podjemni pogodbi. Ni pa mu treba plačati odmora za malico in potnih stroškov, razen če se dogovorijo drugače.

Ker je to pogodba o delu, je obdavčena s 25 odstotki in prispevki (8,85 odstotka od bruto osnove) ter akontacijo dohodnine. Vlada je namreč prejšnji teden odpravila posebni 25-odstotni davek na določene prejemke, ki je prav tako veljal in zaradi česar se je marsikomu bolj splačalo skleniti podjemno pogodbo.

Višja subvencija za samozaposlitev

6. Zavod za zaposlovanje je julija subvencijo za samozaposlitev zvišal za 500 evrov, na pet tisoč evrov. Nove priprave na samozaposlitev se bodo začele izvajati kmalu, saj še izbirajo izvajalce delavnic. Do konca leta je za subvencije ostalo še približno pet milijonov evrov. V prihodnjem letu bo za samozaposlovanje na voljo 9,5 milijona evrov, kar bo sofinancirano z evropskim denarjem.

Sicer še vedno ostaja pogoj, da mora biti brezposelni pri zavodu prijavljen nepretrgoma vsaj tri mesece. Rok za samozaposlitev se krajša na 40 dni po opravljeni delavnici. Še vedno pa mora biti samozaposlen dve leti.

Olajšava za nove samozaposlene

7. Vsi espeji, ki bodo po 1. juliju prvič registrirali samostojno dejavnost in pred tem še niso nikoli imeli espeja, so po pokojninski reformi (145. člen ZPIZ-2) upravičeni do oprostitve plačila dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (plačila prispevka zavarovanca in delodajalca). V prvem letu po vpisu v register oprostitev znaša 50 odstotkov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v naslednjem letu pa do 30 odstotkov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Aktualne subvencije zavoda

8. Ta hip so na zavodu za zaposlovanje objavljena štiri javna povabila:

50plus: Če podjetje za vsaj 18 mesecev za poln delovni čas zaposli starejše brezposelne, lahko ob tem pridobi osem ti soč evrov subvencije. Pred tem se morajo kandidati na delovnem mestu usposabljati mesec dni, pogoj je tudi, da v zadnjem letu niste odpuščali (razen iz dopustnih razlogov). Povabilo je odprto do porabe denarja (na voljo 6,7 milijona evrov), najdlje do 30. septembra.

Zaposli.me: Še vedno je odprto tudi povabilo za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih za najmanj leto dni za poln delovni čas. Po novem je subvencija pet tisoč evrov, dodeli se tudi za iskalce prve zaposlitve, nižje izobražene ali Rome. Povabilo je odprto do porabe denarja (na voljo 19 milijonov evrov), najdlje do 30. oktobra.

Javna dela 2013: Razpis velja za neprofitne delodajalce za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Na voljo je 8,9 milijona evrov.

Usposabljanje na delovnem mestu: Še vedno je odprto tudi povabilo za usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj tri mesece prijavljeni pri zavodu. Povabilo je odprto do porabe denarja (na voljo 10 milijonov evrov), najdlje do 1. junija 2014.

Predlog: vavčerski sistem

9. Ministrstvo je prejšnji teden predstavilo predlog uvedbe vavčerskega sistema pri osebnem dopolnilnem delu. To je sicer že zdaj izjema za primere, kot so obiranje gozdnih sadežev, kratkotrajna pomoč v gospodinjstvu, domača obrt in podobno. Gre torej za dela, ki se v določenem obsegu in pod določenimi pogoji lahko opravljajo že zdaj. Po novem pa bi nekoliko zmanjšali obseg tega dela: posameznik bi lahko zaslužil 40 odstotkov povprečne neto plače, torej približno 4.750 evrov na leto oziroma 395 evrov na mesec, zdaj pa lahko zasluži povprečno minimalno plačo na mesec. Predlagane spremembe gredo v smeri načela »vsako delo šteje«, posameznik pa bi ob nakupu vavčerja plačal prispevke za delavca, ki bi pri njih opravil storitev v obliki osebnega dopolnilnega dela. Podoben sistem sicer poznajo na Hrvaškem ter v Italiji in Belgiji.

Nova delovna zakonodaja

10. Spomnimo tudi, da je aprila začela veljati nova delovna zakonodaja, ki omejuje sklepanje pogodb za določen čas in agencijsko delo. Povečala je ukrepe za zaščito zaposlenih in uvedla institut ekonomsko odvisnih delavcev (veljati začne prihodnje leto). Za večjo prožnost je nekoliko poenostavila postopke zaposlovanja in odpuščanja ter uvedla začasna dela za upokojence (točka 5). Uvedla je odpravnine za določen čas, znižala odpravnine za nedoločen čas in skrajšala odpovedne roke, plačani odmor za malico in dodatek za delovno dobo pa ostajata.

Vir: Finance št.148, 2.8.2013

Deli s prijatelji